Algemene voorwaarden

Voorwaarden Clown Carlo

Artikel 1 Definities

1. Gebruiker”, Clown Carlo, hierna te noemen de gebruiker van de algemene voorwaarden;

2. Met ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met Clown Carlo een overeenkomst wenst af te sluiten of afgesloten heeft.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Clown Carlo en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Clown Carlo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Clown Carlo en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van Clown Carlo schriftelijk is bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd contract door Clown Carlo verzonden is naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat Clown Carlo één getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijke kenbaar gemaakte termijn. Indien opdrachtgever mondeling een opdracht toezegt, waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt, wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Clown Carlo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtgever verklaard bekend te zijn met de prestaties van de gebruiker.

2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6 Indien gebruiker een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

7 Gebruiker aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8 Indien gebruiker op weg naar de uitvoering van een overeenkomst oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Gebruiker zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

9 Mocht door overmacht gebruiker de overeenkomst niet tijdig kunnen naleven, dan zal gebruiker de opdrachtgever kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. Gebruiker zal, indien door ziekte of ongeval verhinderd de overeenkomst tijdig na te leven, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. Gebruiker zal in een dergelijk geval kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief

10 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

12 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van overeenkomst

1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4 Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken inde eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5 Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

6 Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7 optie

1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een optie te plaatsen voor eendienstlevering door gebruiker op een bepaalde datum. Deze optie betekent dat de opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende zeven (7) dagen, tenzij anders vermeld in de optiebevestiging, een eerste recht heeft op een dienstlevering door gebruiker op de optiedatum.

2 De optie wordt van kracht op het moment van schriftelijke bevestiging door gebruiker aan opdrachtgever.

3 Indien een derde een dienstlevering verzoekt op de optiedatum van de opdrachtgever, dan krijgt de opdrachtgever 48 uur de tijd om zijn eerste recht uit te oefenen. De opdrachtgever zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld door gebruiker. Indien de opdrachtgever niet binnen 48 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

Artikel 8 Voorzieningen

1 In geval van dienstlevering door gebruiker aan opdrachtgever zorgt opdrachtgever voor deugdelijke, in goede staat verkerende, aan veiligheidsnormen voldoende voorzieningen zoals in de overeenkomst opgegeven.

2 De werkplek van gebruiker dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden door gebruiker onder alle weersomstandigheden.

3 Opdrachtgever dient in geval van dienstlevering door gebruiker obstakels aanwezig tussen de losplaats van vervoermiddelen en werkplek van de overeenkomst vooraf kenbaar te maken. Voorbeelden van obstakels zijn trappen, grindpaden, liften en smalle gangen.

4 Opdrachtgever dient in geval van dienstlevering door gebruiker vooraf aan gebruiker kenbaar te maken indien de afstand tussen losplaats en werkplek meer dan 25 meter bedraagt.

5 De opdrachtgever zorgt voor voldoende gratis parkeergelegenheid voor al de aanwezige vervoersmiddelen van gebruiker binnen een straal van 100 meter.

6 De opdrachtgever zorgt ervoor dat gedurende de opbouwtijd de zaal vrij is van bezoekers en de werkplek vrijgemaakt is en gereed voor opbouw van de benodigdheden om werkzaamheden volgens overeenkomst uit te voeren.

7 Opdrachtgever zal tijdens werkzaamheden van gebruiker zorgen voor gratis, onbeperkt non-alcoholische dranken voor al het aanwezige personeel van gebruiker.

8 Indien werkzaamheden volgens overeenkomst tijdens gangbare maaltijd momenten plaatsvinden zal opdrachtgever zorgen voor een gratis warme maaltijd voor al het aanwezige personeel van gebruiker of een passende vergoeding betalen.

Artikel 9 Annulering

1 Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijden schriftelijk annuleren.

2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggendie aan gebruiker zijn toe te rekenen, berekend conform de volgende staffel:

Annulering door opdrachtgever tussen 1 week en en 1 maand voor uitvoeringsdatum 50 %
Annulering door opdrachtgever korter dan 1 week voor uitvoeringsdatum 100%
3 Kosten van annulering zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.

4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging tengrondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 Overmacht

1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Informatievoorziening

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Clown Carlo en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd,

openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Clown Carlo behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy

1. De Clown Carlo zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Disclaimer

1. De door Clown Carlo verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Echter voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Clown Carlo. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.clowncarlo.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@clowncarlo.nl

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Op iedere offerte en overeenkomst tussen Clown Carlo en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden.

Contactgegevens
Clown Carlo
Telefoon: 0541 512670
E-mail: info@clowncarlo.nl
Kvknr. 08192811
Vestigingsnr. 000012484784

}